Best Performance Verkoopsvoorwaarden

Inleiding

Belangrijke opmerking:

De Gebruiker wordt verzocht onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen ! Als hij jonger is dan 18 jaar, dan heeft hij een duidelijke toestemming nodig van één zijn ouders of van zijn voogd om een bestelling te plaatsen en of over te gaan tot de betaling ervan.

Best Performance baat verschillende websites uit waaronder, maar niet beperkt tot, de de verkoopsites met domeinnaam: www.best-performance.be, www.best-performance.com, www.Burrdasport.be en www.Burrdasport.nl. Alle uitgebate sites (hierna « Site » genoemd) zijn een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet, en openstaat voor elke internetgebruiker (hierna « Internetter » genoemd). De Site werd opgemaakt door de onderneming Best Performance BVBA (hierna « Best Performance » genoemd), met maatschappelijke zetel gevestigd te Rijksweg 129b - 9870 Zulte Machelen - Belgie- BTW-nr. BE 456.108.945 

Via de Site kan Best Performance producten van verschillende handelsmerken (hierna « Producten » genoemd) te koop aanbieden aan Internetters die op de site surfen (hierna « Gebruikers » genoemd). Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en Best Performance gezamenlijk de « Partijen » en afzonderlijk « Partij » worden genoemd, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft bevestigd dan « Koper » wordt genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.

Elke Gebruiker die aankopen op de Site wil verrichten, bevestigt daartoe rechtsbekwaam te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag Gebruiker van de Site zijn, met dien verstande dat het hem onder geen beding is toegestaan aankopen te verrichten op de Site en dienvolgens de hoedanigheid van Koper te verkrijgen. Alsdan is de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwaam verklaarde aansprakelijk voor de raadpleging van de Site en de daarop beschikbare diensten. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient de onderhavige bepalingen na te leven. Indien persoonsgegevens worden verschaft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk toestemming te verlenen om dat formulier in te vullen, met dien verstande dat de in artikel 7 hieronder bedoelde bepalingen in verband met de persoonsgegevens onverkort van kracht blijven.

Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van de mogelijke weigering door Best Performance. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden bij niet-betaling van voorafgaande bestellingen of ingeval Best Performance van oordeel is dat artikels te vaak werden teruggezonden of verloren.

Eenieder die een op de Site te koop aangeboden Product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de Gebruiker.

Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 inzake de vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handelingen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de bestelbon, als bedoeld in artikel 3.3 hierna, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en tot bewijs strekt voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de verschuldigde geldsommen ter uitvoering van deze bestelling.

Tot slot wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Gebruiker de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden mag opslaan of afdrukken, op voorwaarde dat hij deze voorwaarden niet wijzigt.

Artikel 1. Voorwerp

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die voortvloeien uit de online-verkoop van de op de Site te koop aangeboden Producten, zij het dan uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de online verkoop ongeacht het grondgebied, met uitsluiting van alle andere documenten, met name de algemene verkoopsvoorwaarden als bedoeld in de postordercatalogus van de door Best Performance verdeelde Producten.De verkoop kan gesloten worden in het Nederlands of in het Frans, naar keuze van de koper.

Artikel 2. Producten - Prijzen

2.1. Producten

De door Best Performance aangeboden Producten zijn die welke op de Site worden aangegeven op de dag dat de Site door de Gebruiker wordt geraadpleegd, zolang de voorraad strekt. De eventuele indicatie van de beschikbare voorraad op de site is evenwel niet bindend.

Indien één van de Producten niet beschikbaar is, wordt de Koper uiterlijk bij levering van de bestelling hiervan in kennis gesteld. Er wordt nu reeds bepaald dat Best Performance het of de niet beschikbare Product(en) mag vervangen door één of meerdere soortgelijke Product(en) die op zijn minst van gelijke waarde zijn. Indien de Koper het in de plaats gesteld Product niet wil behouden, staat het hem vrij zich het vervangen Product te doen terugbetalen, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 4 en 7.

De illustrerende teksten en foto’s bij de Producten vallen niet onder het toepassingsgebied van deze overeenkomst. Best Performance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke fouten in deze foto’s en/of teksten.

2.2. Prijzen

De prijzen zijn opgegeven in Euro. Eventuele kortingen alsook de op de besteldatum toepasselijke BTW zijn in de prijs verrekend.

In de prijsaanduiding is geen rekening gehouden met de verzendingskosten die aanvullend in rekening worden gebracht en waarvan de Gebruiker in kennis wordt gesteld op het moment dat zijn bestelling definitief is bevestigd. De factuur die aan de Gebruiker zal geadresseerd worden bij de levering van het pakje, zal dus de prijs van de producten, alsook de verzendingskosten van de bestelling omvatten.

De opgegeven prijzen zijn gewaarborgd tot de aangeduide datum, zolang de voorraad strekt, behoudens in geval van aanzienlijke wijzigingen van de kosten, met name van de BTW, en onverminderd drukfouten of nalatigheden.

Best Performance behoudt zich het recht levering te weigeren indien de toegestane korting of de vermelde prijs op de website al dan niet veroorzaakt door en technische of menselijke fout, incorrect is zodat het product tegen een onredelijk lage prijs aangeboden wordt.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat in voorkomend geval toegestane promoties in de vorm van reductiebonnen of geschenken uitsluitend geldig zijn voor één enkele bestelling per gezin en gedurende de opgegeven geldigheidstermijn.

Best Performance behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, en de Gebruiker stemt hiermee in. De Producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, voor zover de Producten in kwestie beschikbaar zijn.

Bepaalde artikelen verkocht per set kunnen per stuk geleverd worden : in dit geval dient de aanvraag, los van de bestelbon, gericht te worden aan de Dienst na Verkoop – Best Performance – info@best-performance.com. De eenheidsprijs dient dan met 15% vermeerderd te worden.

2.3. Verwerkingskosten van de bestelling

De verwerkingskosten van de bestelling bestaan uit een deelname in de verzendingskosten (porto en verpakking).

2.3.1. De deelname in de verzendingskosten (verzending en verpakking, toeslag 24u) van het pakje varieert in functie van het bestelde artikel, volgens de volgende tariefstructuur :

Voor een gewone levering in Belgie, Nederland, Luxemburg en Frankrijk zal zeven Euro (7,00 EUR) worden gefactureerd voor de deelname in de verzendingskosten.

Voor een gewone levering in de andere landen in Europa zal tien Euro (10,00 EUR) worden gefactureerd voor de deelname in de verzendingskosten.

Voor een gewone levering buiten Europa zal geval per geval bekeken worden welke leveringswijze het best is de bijhorende verzendingskosten aangerekend worden.

Best Performance behoudt zich het recht voor dit bedrag te wijzigen naargelang de evolutie van de posttarieven of verzendkosten.

De verzendingskosten worden slechts één keer aangerekend, zelfs al wordt de bestelling in meerdere keren geleverd.

De bijdrage in de beheers– en verzendingskosten van de bestelling (7,00 EUR), blijft verschuldigd ook al doet de Koper zijn rechten gelden zijn bestelling geheel of gedeeltelijk terug te sturen.

In geval van afhaling in een van onze winkels zijn er geen verzendingskosten verschuldigd. Deze plaats van levering moet duidelijk vermeld worden op de bestelbon.

Artikel 3. Registratie en bevestiging van de bestelling

3.1. Navigeren op de site

De Gebruiker kan op de Site kennis nemen van de diverse Producten die Best Performance aldaar te koop aanbiedt. De Gebruiker kan vrij op de diverse pagina’s van de Site navigeren, zonder daarbij enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

3.2. Registratie van een bestelling

Indien de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende Producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze Producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje « In mandje leggen » te klikken.

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om :

 • een overzicht van de door hem geselecteerde Producten te krijgen, door te klikken op "Mijn Mandje",
 • eventuele fouten bij de ingave van de gegevens te corrigeren door te klikken op " Terug" ; de correctie is evenwel niet meer mogelijk eens de Gebruiker op "Bevestig Bestelling" heeft geklikt ;
 • de selectie van Producten te beëindigen en deze Producten te bestellen door te klikken op « Bevestig Bestelling ».

in het mandje kan de Gebruiker eventueel een verkregen 'kortingscode' invoeren om zo een korting of geschenk te bekomen als gevolg van een tijdelijke aanbieding.

De Gebruiker kan de door hem gekozen Producten bestellen door eerst te klikken op « afrekenen » en zich vervolgens te identificeren, door zijn gebruikersnaam en paswoord in te geven of een nieuwe account te creeren.

In dit laatste geval dient de Gebruiker het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te toetsen, zoals zijn naam, voornaam en postadres. De Gebruiker dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord dat hij zelf kiest. De Gebruiker moet dit wachtwoord opgeven om zich naderhand op de Site te identificeren.

De gebruiker aanvaardt dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

Als de Gebruiker eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen (zoals vermeld in artikel 4 hieronder). De gebruiker kan ook een eventuele kortingscode ingeven. Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens : de soort, hoeveelheid en prijs van de door de Gebruiker gekozen Producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling, de personalia van de Gebruiker, het leveringsadres van de Producten. Het staat de Gebruiker vrij de door hem gewenste leveringswijze en betalingswijze te kiezen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6.

3.3. Definitieve bevestiging van de bestelling

Van het moment dat de Gebruiker op « Bestelling bevestigen » klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd : de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De Gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De Gebruiker wordt dan als Koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Best Performance of van haar prestatieplichtige, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Best Performance.

In overeenstemming met het gestelde artikel 5 hierna heeft de Koper het recht om zonder betaling van boete en zonder opgaaf van reden, af te zien van de aankoop binnen tien (10) werkdagen te rekenen vanaf de dag nadat de Producten zijn geleverd door Best Performance.

3.4. Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door Best Performance verstuurd, uiterlijk bij levering van de Producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.

In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de Partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de promoties en de portkosten. De factuur die aan de Gebruiker geadresseerd zal worden bij levering van het pakje zal dus de prijzen van de producten, alsook de verwerkingskosten, en in voorkomend geval, de betalings- en portkosten van de bestelling omvatten.

Artikel 4. Levering

4.1. Termijnen

De volgende levertermijnen zijn van toepassing:

Normale levertermijn:

Voor het geval de bestelling niet kan uitgevoerd worden binnen een maximale termijn van 30 werkdagen, vanaf de de dag die volgt op de dag van de bevestiging van de bestelling door de Koper, beschikt deze laatste over het recht af te zien van de Koop. Voor de bestellingen waarvan de bevestiging verzonden aan de Koper vermeldt ‘beschikbaar binnen x weken’, wordt de maximale leveringstermijn van 30 werkdagen vermeerderd met het aantal weken in kwestie.

4.2. Leveringsadres

De door de Koper bestelde Producten worden geleverd op het adres dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld. In dat verband heeft de Koper de mogelijkheid om de Producten op een ander adres dan het zijne te laten leveren. Bij de aflevering van de goederen is steeds een handtekening nodig ter ontvangst van de koper of een persoon gemachtigd door de koper.

De Producten worden in elk geval verstuurd via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. Best Performance stelt zich niet aansprakelijk in het geval de leveringstermijn uitloopt door toedoen van de postdiensten of vervoermiddelen, evenmin als voor verlies van de bestelde Producten of bij staking. De vervoersrisico’s zijn voor rekening van de Koper, die binnen drie (3) werkdagen te rekenen vanaf de leveringsdatum een met redenen omkleed bezwaarschrift bij de postdiensten of bij de vervoerder moet indienen. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde Producten uitsluitend op de Koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, daaronder inbegrepen de leveringskosten. Alle andere risico’s van verlies van en schade aan de Producten worden overgedragen aan de Koper bij de levering.

Best Performance levert alles bij de Koper binnen een normale termijn, zonder toeslag.

Artikel 5. Recht om af te zien van aankoop

De Koper heeft tien (10) werkdagen de tijd om het of de door hem bestelde Product(en) terug te sturen zonder betaling van een boete en zonder vermelding van reden. Deze termijn gaat in daags na de leveringsdatum van de bestelling. Het of de Product(en) moet(en) worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verpakking en conditionering naar het volgende adres : Best Performance – Rijksweg 80 - 9870 Zulte Machelen - Belgie. Het bewijs van terugzending door de Post of een transportfirma dient verplicht te worden gevalideerd. De koper dient een bewijs van aankoop bij het geretourneerde goed bij te voegen.

Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, zal Best Performance de Koper binnen dertig (30) dagen nadat Best Performance het pakje ontvangen heeft (de ontvangstdatum door Best Performance strekt tot kennisgeving aan Best Performance van het feit dat de Koper zijn recht heeft uitgeoefend om van de aankoop af te zien), de door hem gestorte bedragen terugbetalen, met uitzondering van de kosten om de Producten terug te zenden naar Best Performance, welke ten laste van de Koper blijven.

Artikel 6. Betaling

Elke bestelling brengt een deelname in de verzendingskosten met zich mee, en, in voorkomend geval, een deelname in de verwerkings- en incassokosten, in functie van de gekozen betalingswijze.

Worden niet aanvaard als betalingswijze : postzegels, overschrijvingen gevoegd bij de bestelling, alsook cheques. Bij de bevestiging van de bestelling wordt aan de Koper gevraagd om uit de onderstaande betalingswijzen te kiezen :

 1. Met een VISA-kaart of MasterCard : de Koper vermeldt het nummer en de vervaldatum bij de afrekening van zijn online winkelmandje : de betaling gebeurt vervolgens naargelang de modaliteiten overeengekomen met zijn bank
 2. Met een TEGOED of een WAARDEBON die altijd vermeld moet worden op het moment van bestelling : Best Performance trekt deze dan af van het te betalen bedrag. Negatieve saldo's worden niet terugbetaald.
 3. Via PAYPAL : de Koper vermeldt zijn PayPal rekeningnummer bij de afrekening van zijn online winkelmandje (mits er genoeg geld opstaat).
 4. Per OVERSCHRIJVING. Producten worden enkel verstuurd na het ontvangen van het overgeschreven tegoed op de rekening van Best Performance.
 5. CASH of met BANCONTACT: enkel bij afhaling in een van onze winkels

In elk geval behoudt Best Performance zich het recht voor elke bestelling of levering te weigeren in geval van :
 • een bestaand geschil met de Koper ;
 • niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling door de Koper ;
 • weigering van toestemming voor betaling met bankkaart door de bankinstellingen ;
 • niet-betaling of gedeeltelijke betaling ;

Alsdan kan Best Performance onder geen beding aansprakelijk worden gesteld.

In elk geval kunnen de gekochte goederen pas verstuurd of afgehaald worden indien de goederen betaald zijn.

Artikel 7. Garanties

De Koper dient zorgvuldig de leveringsbon of factuur te bewaren als garantiebewijs. Is er een afwijking bij de ontvangst van het pakje : De Koper hoeft niet te aarzelen om contact op te nemen met de klantendienst.

7.1. Een artikel omruilen of teruggeven

Als een artikel hem niet bevalt, heeft de Koper 14 kalenderdagen om het in de oorspronkelijke verpakking terug te sturen. Deze termijn van 14 kalenderdagen (10 werkdagen) dient verplicht nageleefd te worden.

Elk geretourneerd artikel moet volledig en in nieuwe staat zijn en in de originele verpakking verpakt zijn.

Worden niet teruggenomen :

 • artikelen beschadigd of bevuild door de Koper, alsook gedragen kledij.
 • artikelen die niet in de oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden, onvolledige artikelen, artikelen waarvan de handleiding, het montageplan en/of onderdelen of accessoires ontbreken.
 • artikelen beschadigd door onachtzaamheid, verkeerd gebruik of hersteld door derden of de Koper zelf.
 • artikelen die teruggezonden, worden in deze staat, blijven bij Best Performance ter beschikking van de Koper die ze dient te betalen.
 • Artikelen op maat (Truien met namen of rugnummer, speciaal besteld of aangepast voor de klant,...) kunnen niet teruggestuurd worden.

In geval van abnormale of overmatige terugzendingen behoudt Best Performance zich het recht voor, een volgende bestelling te weigeren.

Bij terugbetaling en als de Koper zijn bankrekeningnummer niet heeft doorgegeven, ontvangt hij een waardebon (1 jaar geldig) voor een volgende aankoop. De Koper kan de bon binnen de maand naar Best Performance terugzenden, samen met zijn bankrekeningnummer om per overschrijving terugbetaald te worden. Als de Koper een zwaar of omvangrijk artikel terugstuurt, neemt hij/zij best contact op met de klantendienst. Niet gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd.

De kosten voor de verwerking en de verzending van de bestelling blijven verschuldigd, ook al doet de Koper zijn recht gelden om zijn bestelling deels of volledig terug te zenden.

7.2. Garantie en uitzonderingen

De Koper geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van zijn artikel, op voorwaarde dat hij het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en als dit gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. In dat geval mag hij de herstelling of de vervanging, en indien geen van vernoemde oplossingen mogelijk is, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de verwaarden bepaald in de wet ( art. 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek ). Met het oog hierop verwittigt hij Best Performance schriftelijk, ten laatste binnen de 2 maanden nadat hij het gebrek heeft vastgesteld. Als het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 3 maanden vanaf de levering, behoort het aan Best Performance om te bewijzen dat het gebrek niet bestond bij de levering. Na de termijn van 2 jaar, kan hij geen herstelling of vervanging van zijn artikel meer eisen, behoudens andersluidende vermelding in de catalogus. Artikelen die een normale levensduur hebben van minder dan 2 jaar, of zelfs 6 maanden, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), zijn slechts gewaarborgd voor hun normale levensduur. De wettelijke rechten die hij heeft, krachtens de Belgische wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen laat de garanties elders beschreven in de catalogus onverlet.

  De garantie waarvan sprake in punten is niet van toepassing :

 • bij normale slijtage van bepaalde onderdelen
 • op onderdelen en accessoires die regelmatig moeten vervangen worden (zoals batterijen, , ...)
 • op volgende artikelen waarvan de beschermende verpakking geopend werd : producten zoals crèmes, lotions en sportvoeding.
 • bij professioneel, commercieel of collectief gebruik, of als het artikel gebruikt wordt voor andere doeleinden dan datgene waarvoor het dient.
 • bij verkeerd gebruik of niet-naleving van de gebruiksaanwijzing.
 • bij herstelling van een defect te wijten aan opzet of nalatigheid.
 • bij herstelling van een defect te wijten aan een ongeval, een brand, de bliksem, een storm of om het even welke andere natuurramp.
 • bij herstelling uitgevoerd door een derde of uzelf.
 • De garantie dekt geen enkele vorm van schadeloosstelling.

Artikel 8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verwerking van de persoonsgegevens m.b.t. de Koper door Best Performance, Rijksweg 80, te 9870 Zulte Machelen, Belgie - verantwoordelijke van de verwerking, heeft tot doel de aanvaarding en de behandeling van zijn bestelling, de realisatie van statistieken en testen, het globale beheer van de relaties met het klienteel, met inbegrip van de commerciële promotie van produkten en diensten van Best Performance en hun commerciële partners.

De Koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een brief ( Best Performance Rijksweg 80, te 9870 Zulte Machelen, Belgie ) of een mail ( info@best-performance.com) te verzenden, vergezeld van een recto-verso copie van zijn identiteitskaart.

De nominatieve gegevens die op hem betrekking hebben mogen met het oog op marketingdoeleinden aan partners van Best Performance worden meegedeeld. De Koper mag zich op elk ogenblik verzetten tegen deze mededeling door een brief of mail als volgt te verzenden : “ Ik verzet mij tegen de overdracht van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op marketingdoeleinden”.

8.1. Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van op de Site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Gebruiker heeft een recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

Best Performance kan ertoe worden gebracht nominatieve informatie aan zijn handelspartners mee te delen. Hierdoor kan het zijn dat de Gebruiker handelsaanbiedingen van derden ontvangt. In dat verband wordt bepaald dat de adresgegevens aan de handelspartners van Best Performance mogen worden medegedeeld tenzij de Gebruiker zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de Gebruiker de mogelijkheid om deze mededeling naderhand te weigeren, hetzij door niet hiermee in te stemmen bij de inschrijving en/of bevestiging van zijn bestelling, hetzij door zulks achteraf te weigeren per post of per e-mail, op de wijze in het bovenstaande lid gesteld.

8.2. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen. Cookies verschaffen informatie over vorige bezoeken van de Gebruiker aan de Site. Best Performance gebruikt cookies alleen om de aan de Gebruiker voorgestelde dienst te personaliseren.

Het staat de Gebruiker vrij zijn computer voor cookies te blokkeren door zijn webbrowser daartoe in te stellen. In dat geval heeft de Gebruiker niet langer de mogelijkheid om de dienst die Best Performance via de Site aanbiedt, te personaliseren.

8.3. Webbanners

Bepaalde webpagina’s van de Site bevatten soms elektronische afbeeldingen of « webbanners », waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld.

Deze webbanners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, met name om de doelmatigheid van bepaalde reclame-uitingen te meten en te verbeteren.

De inlichtingen die via deze banners worden verkregen zijn volledig anoniem en maken het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina’s van de Site, teneinde de Gebruikers van onze Site beter te bedienen.

Artikel 9. Diverse bepalingen

9.1. Overmacht

Best Performance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, met name de aanwezigheid van virussen, in geval van een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand.

Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven.

Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal Best Performance de Gebruiker/Koper hiervan in kennis stellen binnen vijf (5) werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft Best Performance de gelegenheid om de bestelling niet te honoreren, in voorkomend geval onder verplichting voor Best Performance om de aankoopprijs terug te betalen aan de Koper.

9.2. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een desbevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

9.3. Volledigheid van de overeenkomst

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de Partijen zijn belichaamd.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

9.4. Toepasselijk recht – Geldende rechtsbevoegdheid

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen Best Performance en de Koper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering in te stellen. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.